Słowo

μαρτυριαν

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 23 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady