Słowo

μαρτυριον

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 44 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady