Słowo

μαχαιρα

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 78 razy w 75 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 71 razy w 69 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady