Słowo

μαχαιραν

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 62 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 50 razy w 45 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady