Słowo

μαχαιρας

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 45 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 41 razy w 40 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady