Słowo

μεγα

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 101 razy w 96 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 83 razy w 78 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady