Słowo

μεγαλης

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 37 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady