Słowo

μεγαλου

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 53 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 45 razy w 45 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady