Słowo

μειζων

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 37 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady