Słowo

μελη

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 28 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady