Słowo

μελι

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 46 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 42 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady