Słowo

μερη

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 33 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady