Słowo

μερος

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 55 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady