Słowo

μεσου

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 91 razy w 89 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 81 razy w 79 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady