Słowo

μετρον

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 39 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady