Słowo

μετρω

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 14 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady