Słowo

μηκος

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 81 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 78 razy w 70 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady