Słowo

μηνας

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 34 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 20 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady