Słowo

μητρι

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 51 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady