Słowo

μητρος

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 89 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 77 razy w 71 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady