Słowo

μνημειον

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 22 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady