Słowo

νομω

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 63 razy w 60 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 30 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady