Słowo

νυκτι

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 47 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 31 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady