Słowo

νυμφιος

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 12 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady