Słowo

νωε

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 56 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 48 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady