Słowo

ξυλου

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 44 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady