Słowo

ξυλων

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 47 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 41 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady