Słowo

οδους

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 121 razy w 114 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 113 razy w 106 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady