Słowo

οιδας

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 38 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady