Słowo

οικου

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 505 razy w 455 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 493 razy w 443 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady