Słowo

οικους

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 109 razy w 103 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 105 razy w 99 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady