Słowo

οικω

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 377 razy w 347 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 359 razy w 329 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady