Słowo

οινος

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 25 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady