Słowo

οκτω

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 72 razy w 71 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 63 razy w 62 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady