Słowo

ολην

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 104 razy w 96 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 84 razy w 76 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady