Słowo

ομοιος

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 42 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 25 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady