Słowo

ομοση

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 8 razy w 6 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady