Słowo

ονοματα

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 67 razy w 60 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 57 razy w 50 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady