Słowo

οντας

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 25 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady