Słowo

οπισω

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 364 razy w 332 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 328 razy w 296 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady