Słowo

οριων

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 71 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 65 razy w 59 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady