Słowo

οστις

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 55 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady