Słowo

οσφυος

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 23 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady