Słowo

οχλον

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 41 razy w 41 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady