Słowo

οχλου

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 29 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady