Słowo

παιδος

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 33 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 21 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady