Słowo

παραβολην

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 47 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady