Słowo

παραγενομενος

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 15 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady