Słowo

παρεγενοντο

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 32 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 25 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady