Słowo

παρεμβολην

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 63 razy w 61 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 54 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady